Informatiebrief Creative Market Green Edition | Groentesoep Festival voor een groen en gezond leven| 5 oktober 2019 | Almere Buiten

Beste creatieve, duurzame en/ of circulaire ondernemer,

Op zaterdag 5 oktober organiseert Stichting Art Culture het Groentesoep Festival voor een groen en gezond leven, in Almere. Het is alweer de 8e editie met als locatie het Globeplein, Rio de Janeiroplein, en Noordeind. In deze mailing lees je meer over aanmeldingsmogelijkheden voor de Creative Market Green Edition, onderdeel van het Groentesoep Festival

Korte omschrijving Groentesoep Festival voor een groen en gezond leven
Het Groentesoep Festival bestaat net zoals Groentesoep uit diverse ‘groene’ ingrediënten. Er is dus een Creative Market Green Edition, maar er zullen ook (semi-) akoestische optredens van bandjes zijn, er is theater, een rommelmarkt, er zijn dansworkshops en er is bijvoorbeeld gezond eten verkrijgbaar uit foodtrucks. Deze achtste editie is in een winkelcentrumlocatie in het stadsdeel Almere Buiten dat uit zichzelf op een reguliere zaterdag al duizenden bezoekers trekt. De vorige twee edities waren ook op deze locatie en trok officieel gemeten 9.000 bezoekers. Het is een buitenevenement en is gratis toegankelijk.

>>>> Klik hier voor een filmpje van de 4e editie.

Datum en locatie
De Creative Market Green Edition is op zaterdag 5 oktober 2019 van 10:00 tot 17:00 en vindt plaats in en rondom het Globeplein, Rio de Janeiroplein en Noordeinde in Almere Buiten.

 

Deelnamebedrag en mogelijkheden Creative Market Green Edition

De Creative Market staat in het teken van gezond eten/leven en duurzaam/ambachtelijk ondernemen. Op de Creative Market is er ruimte voor 3 thema’s; te weten verkoop, informerend en food.

 

Thema 1 – Verkoop – Kraam of Voertuig:
Bij het thema Verkoop wordt ruimte aangeboden voor creatieve ondernemers/ondernemende personen die collecties willen verkopen. Trefwoorden zijn: Bio, Vintage, Local, Ambacht, Design en Fair Trade. Er worden 3-meter kramen met luifel beschikbaar gesteld voor €35,- excl. BTW. Wij factureren op voorhand € 50,- na aanwezigheid op het Groentesoep Festival krijgt u € 15,- retour. Het is NIET toegestaan om een kraam te delen met een andere ondernemer.

Tevens zijn er voor wat betreft collecties mogelijkheden voor verkoop vanuit gekke voertuigen zoals campers, oldtimers en caravans. Voor deelname met collecties verkopend uit een gek voertuig wordt per aanvraag een gepaste mogelijkheid gezocht; prijzen zullen ook ongeveer rond de €35,- excl. BTW zijn. Wij factureren op voorhand € 50,- na aanwezigheid op het Groentesoep Festival krijgt u € 15,- retour.

Thema 2 – Informerend:
De informerende kraam wordt gratis aangeboden en is alleen bestemd voor Almeerse/lokale initiatieven die raakvlakken hebben met thema’s zoals groen, gezond en bijvoorbeeld duurzaam. Dit betreft de helft van een 3-meter kraam met luifel. Bij informerende kramen mag niet verkocht worden. De invulling van de andere helft wordt door Stichting Art Culture bepaald. Let op: Dit betreft een beperkt aantal kramen; snel reageren dus!

Thema 3 – Food:
Voor food zijn er mogelijkheden voor foodtrucks zoals caravans en oldtimers met gezond en/of biologisch etenswaar. Het deelnamebedrag hiervoor is €50,-, exclusief BTW. Deelnemende Foodtruck moeten voldoen aan de vereiste en bij de Stichting Art Culture op te vragen checklist mobiele bakwagens.

Gezonde onderlinge concurrentie
Organisatie waarborgt een gezonde onderlinge concurrentie. Mocht de situatie zich voordoen dat er in een bepaald segment te veel animo is; dan kan er een (tijdelijke) stop gehanteerd worden om zodoende aanmeldingen in de andere segmenten weer te laten aantrekken.

Parkeren & laad- en losmogelijkheden
Het is helaas niet mogelijk om auto’s achter de kraam te parkeren. In de laatste week ontvang je meer informatie over laad- en losmogelijkheden en de tijden daarvan.

Stroom
Er is een beperkte stroomvoorziening op het terrein aanwezig. Per verzoek wordt bekeken of er mogelijkheden zijn.

PR
Er komt een poster en een flyer van het Groentesoep Festival voor een groen en gezond leven. Deze flyers zullen worden verspreid bij diverse winkels en horeca. Tevens komen er een aantal banners langs de weg. Ook is er een like-pagina van het Groentesoep Festival voor een groen en gezond leven, waarbij op regelmatige basis aandacht wordt besteed aan het festival. Tevens wordt het festival gepromoot via de vriendenpagina van Stichting Art Culture.

>>>> Klik hier om vrienden te worden met Stichting Art Culture
>>>> Klik hier voor de like-pagina van het Groentesoep Festival

Voorwaarden
Klik hier voor de voorwaarden.

Contactadres Creative Market Groentesoep Festival voor een groen en gezond leven 2019:

Muriël van der Wal | muriel@startculture.com | 06-45854422

Aanmeldingsformulier:

(Bedrijfs-)Naam:

Contactpersoon:

Bent u woonachtig en/of werkzaam in Almere? (JA/NEE):

Factuuradres:

Postcode:

Plaats:

Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres:

Website:

Facebookpagina:

Productomschrijving:

Geschatte opbouwtijd (in minuten):

Heeft u stroom nodig? (JA/NEE)

Opmerking:

Algemene voorwaarden deelnemers Creative Market Green Edition van 5 oktober 2019

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Stichting Art Culture voor de Creative Market Green Edition (tijdens het Groentesoep Festival en Skere Klere in Almere) op zaterdag 5 oktober, hierna te noemen de ‘organisatie’ of ‘Market’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien per e-mail bevestigd wordt door het bestuur van de Stichting.

Omschrijving:
De Creative Market: Bestemd voor creatieve ondernemers en ondernemende mensen zoals bijvoorbeeld kunstenaars, fotografen, modeontwerpers en bijvoorbeeld ondernemers met zelfgemaakte en/of exclusieve geïmporteerde producten met thema’s Bio, Vintage, Local, Ambacht, Design en Fair Trade.

Aanmelding:
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers per Market te selecteren.
Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit per e-mail is overeengekomen.
Het betreffende e-mailadres die door u wordt aangegeven op het aanmeldingsformulier wordt door de organisatie gebruikt om u verder te informeren.
Na uw aanmeldingsverzoek ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Geeft de organisatie per e-mail een akkoordbevestiging op uw aanmeldingsverzoek; dan ontvangt u op korte termijn digitaal een factuur die u binnen 7 dagen dient te betalen uitgaande van de factuurdatum.
Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling binnen de genoemde termijn van 7 dagen is geschied.

Annulering:
Annulering dient per e-mail (info@startculture.com) te gebeuren.

Bij annulering binnen 7 dagen van datum factuur voor deelnemers van de Creative Market vervalt de oorspronkelijke factuur en wordt €15.- exclusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen van datum factuur voor deelnemers met foodtrucks vervalt de oorspronkelijke factuur en wordt €30.- exclusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Stichting Art Culture is helaas genoodzaakt een boete ter hoogte van €100,- exclusief BTW te hanteren bij foodtrucks die om wat voor rede ook niet komen opdagen op de dag van tijdens het desbetreffende evenement (22 september 2018). Deze boete van €100,- exclusief BTW. geldt ook voor foodtrucks bij annulering na 7 dagen van datum factuur.

Laden en Lossen:
In de laatste week voor aanvang van de Market ontvangt u meer informatie voor wat betreft laden en lossen. Deelnemers dienen deze instructies op te volgen.

Tijdens het inrichten van uw kraam/kavel:
Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op de Market wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerde marktaanbod te behouden. Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie. Men is zelfverantwoordelijk in het meenemen van verzwaard materiaal om bijvoorbeeld de marktkraam op zijn plaats te kunnen houden.

Tijdens de Market:
Bij ondernemers die zich niet per e-mail hebben aangemeld en geen akkoordbevestiging per e-mail hebben ontvangen, kan toegang tot het terrein geweigerd worden.
Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de Market wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van (voortzetting) van de Market worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
Zonder toestemming vanuit de organisatie mag er niet buiten de ter beschikking gestelde kraam/kavel geflyerd worden.
Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kraam te ontruimen.
U mag niet eerder afbouwen voor 17:00 uur.

Foodtrucks:
Deelnemende Foodtruck moeten voldoen aan de vereiste aan bij Stichting Art Culture op te vragen checklist mobiele bakwagens. Deze checklist wordt tijdens de akkoordbevestiging als bijlage per e-mail toegezonden.
De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden, moeten de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren in acht worden genomen.
Bij gebruik van warmte en/of openvuur is het zelf meenemen van een brandblusser verplicht.
Bij verkoop van alcohol dient u in het bezit te zijn van een vergunning 35a.
U dient laatste twee items te kunnen bewijzen bij toetreding van het festivalterrein.

Na afloop van de Market:
Om 17:00 uur zal de Market sluiten en vanaf die tijd kan worden ingepakt. Laat geen rommel achter. Maak gebruik van de bijgeleverde vuilniszakken. Neem uw afval mee naar huis en laat dit niet achter op het terrein. Uiterlijk een 1 uur na afloop van de Market dient de kraam leeg te zijn.

Overige:
De Market wordt gehouden op zaterdag 5 oktober 2019 van 10:00 tot 17:00 uur op Globeplein, Rio de Janeiroplein en Noordeinde en mogelijk in/op omliggende straten in het centrum te Almere Buiten.
De organisatie behoudt zich het recht voor om per Market de locatie binnen het terrein te wijzigen.
De organisatie spant zich in overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet ten alle tijden instaan voor de realisatie ervan.
De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Market. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
Er mag geen schade worden toegebracht aan gebouwen en groenvoorzieningen op het terrein.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie ook.
De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
U dient er qua geluid en bedrijvigheid er rekening mee te houden dat de Creative Market een onderdeel is van het Groentesoep Festival en Skere Klere in Almere met meerdere programmeringselementen.

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie.

Vriendelijke groet,

Bastiaan Gietema
Sam Treemuangpak
Muriël van der Wal
Bij vragen kunt u contact opnemen met Muriël van der Wal 06-45854422 muriel@startculture.com

Ja, ik heb de algemene voorwaarde gelezen en ga hiermee akkoord